KUR’AN VE SÜNNETTE DÜNYA LÂNETLENMİŞ MİDİR?

Dilaver Selvi
3.191 1.278

Öz


Bu makalemizde, yanlış anlaşılan bir konuyu ele alacağız. Konu, insanların dünya anlayışıdır. Bazıları dünyayı lanetlenmiş bir yer olarak tanıtır, onun Allah katında hiçbir değeri olmadığını, sevilmediğini, gazap edildiğini düşünür. “Dünya ve içindekiler lanetlenmiştir; ancak Allah’ın zikri, zikre dahil olan şeyler, âlim ve talebe bunun dışındadır” hadisini böyle yorumlar; bunun için dünyaya düşman olur, fakat bir ömür de onun üzerinde yaşar, çalışır, kazanır, isyan veya kulluk yapar, rızık yer. Yüce Allah’ın bütün peygamberlerini gönderdiği, ilahi hükümlerini icra ettirdiği, cenneti ve cemali kazanma yeri yaptığı bu dünyanın nesi niçin lanetlenmiştir? Dünya deyince ne kastediliyor? İlgili ayet ve hadisleri nasıl anlamalıdır? Diğer ayet ve hadislerde dünya nasıl tanıtılıyor? Makalemizde bunlara cevap arayacağız.

Anahtar kelimeler: Dünya, mülk, melekût, lanet, hevâ

Anahtar kelimeler


Dünya, mülk, melekût, lanet, hevâ

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aliyyü’l-Kârî, Mirkâtü’l-Mefâtih Şerhu Mişkâti’l-Mesâbih (tahk. Cemal Aytânî), c.1-12, Beyrut 2001, 1. Baskı.

Âlûsî, ŞihabüddinMahmud, Rûhü’l-Meânî fî Tefsiri'l-Kur'ani’l-Azîm ve's-Seb'u'l-Mesânî, (Tahk. Seyyid İmran), c.1-30, Kahire 2005.

Beydavî, Abdullah b. Ömer b. Muhammed, Envarü’t-Tenzîl ve Esrârü’t-Te’vîl, c.1-2, Beyrut 1988, 1. Baskı.

Can, Şefik, Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tercümesi, c.1-6, İstanbul 2014, 14.

Basım, Ötüken Yayınları. Dehlân,Ahmed b. Zeynî, Sirâcü’t-Tâlibin Şerhu ala Minhâci’l-Âbidin (tahk. Abdülvaris Muhammed Ali), c.1-2, Beyrut 2006, 2. Baskı.

Eraydın, Selçuk, “Tasavvuf ve Edebiyat”, Tanımı, Kaynakları ve Tesirleriyle Tasavvuf, İstanbul 1991. Seha Neşriyat.

Gazâlî, Muhammed b. Muhammed, el-Hikmetü fi Mahlukatillahi Azze ve Celle, (Mecmuatu Resâili’l-İmam Gazâlî içinde), Beyrut trs. Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye. Gazâlî, İhyâu Ulumi’d-Din, c.1-5, Beyrut 2000.

Gazâlî, Minhâcü’l-Âbidin ilâ Cenneti Rabbi’l-Âlemin (tahk. Mahmud Mustafa Halâvî), Beyrut 1997, 2. Baskı.

Gazâli, el-Keşf ve’t-Tebyin fi Ğururi’l-Halkı Ecmaîn, (MecmuatuResâili’l-İmam Gazâlî içinde), Beyrut trs. Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye. Gazâlî, Yöneticilere Altın Öğütler (trc. Hüseyin Okur), İstanbul, İbn Acibe, Ahmed b. Muhammed, İkazü’l-Himem fi Şerhi’l-Hikem (tahk. Asım İbrahim Keyyâlî), Beyrut 2005, 1. Baskı.

İbn Acibe, Bahrü’l-Medid fi Tefsiri’l-Kur’ani’l-Mecid/İbn Acibe Tefsiri, (trc. Dilaver Selvi), c. 1-11, İstanbul, 2011-2015 Semerkand yayınları.

İbn Acibe, Muhammed b. Muhammed, el-Fütûhâtü’l-İlahiyye fi Şerhi’l-Mebâhisi’l-Asliyye, (tahk. Asım İbrahim Keyyâlî), Beyrut, 2010. Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.

Nesefi, Azizüddin, Tasavvufta İnsan Meselesi İnsan-ı Kamil (trc. Mehmet Kanar), İstanbul 2013, Baskı, Dergah Yayınları.

İbn Arabî, Muhyiddin, et-Tecelliyâtü'l-İlâhiye, Beyrut 2002.

İmam Rabbânî, Ahmed Serhendî, Mektûbât-ı Rabbânî, İstanbul 2004..

Kara, Mustafa, Buhara Bursa Bosna Şehirler/Sûfiler/Tekkeler, İstanbul 2012, Dergah Yayınları.

Kuşeyrî, Abdülkerim, Letâifü'l-İşârât, (Tahk. Said Kutayfe), Kahire 1999.

Kuşeyrî, Kuşeyrî Risâlesi (trc. Dilaver Selvi), İstanbul 2014, Semerkand Yayınları, 11. Baskı.

Maverdi, Ali b. Muhammed, Edebü’d-Dünya ve’d-Din (tahk. Yasin Muhammed es- Sevvâs), Dımeşk 2008, 5. Baskı, Daru İbn Kesir.

Mekkî, Ebû Talib, Kûtü’l-Kulub/Kalplerin Azığı (trc. Heyet: Y. Çiçek, D. Selvi, A. Kaya), c.1-4 İstanbul 2003, Semerkand Yayınları

Muhâsibî, el-Haris b. Esed, er-Riâye li Hukûkillah (tahk. Hayri Said), el-Mektebetü’t- Tevfikiyye, trs. 5. Baskı. Münavî, Muhammed Abdurrauf, Feyzü’l-Kadir Şerhü’l-Câmi’s-Sağîr, c. 1-13, Riyad 1998. 1. Baskı.

Sa’lebî, Ebû İshak Ahmed b. Muhammed b. İbrahim, el-Keşf ve’l-Beyân fî Tefsiri’l-Kur’ân, c. 1-6, Beyrut 2004.

Selvi, Dilaver, Allah Yolunda Yardım ve Cömertlik, Ankara 2001, Semerkand Yayınları. Selvi, Dilaver,

Tasavvuf Açısından Manevî Cevherlerimiz/İçimizdeki Dünya, Hoşgörü Yayınları, İstanbul 2013, 2. Baskı.

Serrac, Ebu Nasr Abdullah b. Ali, el-Lüma’ fi Tarihi Tasavvufi’l-İslâmî (tahk. Kamil Mustafa el-Hendâvî), Beyrut 2007, 2. Baskı.

Sühreverdi, Şihabüdden Ömer b. Muhammed, Avarifü’l-Meârif/Gerçek Tasavvuf (trc. Dilaver Selvi), İstanbul 1995, 2. Baskı.

Sülemî, Ebu Abdurrahman Muhammed b. Hüseyin, Kitabü’l-Fütüvve (tahk. Ahmed Ferid el-Mezîdî), Beyrut 2009, 1. Baskı.

Süyûtî, Abdurrahman Celalüddin, ed-Dürrü'l-Mensûr fî Tefsiri’l-Me’sûr, c. 1-8, Beyrut 1993. Şa’rânî,Abdülvehhab b. Ahmed,

Levakıhu’l-Envâri’l-Kudsiyye fi Beyâni’l-Uhûdi’l- Muhammediyye (tahk. Muhammed Abdüsselam İbrahim), Beyrut 2005, 2. Baskı.

Râzî, Fahruddin Muhammed b. Ömer, et-Tefsirü’l-Kebir (Mefêtihü’l-Gayb), c.1-30 Beyrut 1990, Baskı.

Tabakoğlu, Ahmed, “Tasavvuf ve İktisat” Tanımı, Kaynakları ve Tesirleriyle Tasavvuf, İstanbul 19 Seha Neşriyat. Uludağ, Süleyman, Dört Kapı Kırk Eşik, İstanbul 2010, 2. Baskı, Dergah Yayınları.

Zerruk, Ahmed b. Ahmed, Kavâidü’t-Tasavvuf (tahk. Mahmud Beyrûtî), Dımeşk 2004, 1. Baskı.