ORTA ASYALI HANEFÎ FAKİHİ SİRÂCEDDİN ALİ B. OSMÂN EL-ÛŞÎ’NİN EL-FETÂVA’S-SİRÂCİYYE ADLI ESERİ VE BAZI FIKHÎ GÖRÜŞLERİ

Kemal Yıldız, Zharkynbai Sebetov
2.781 989

Öz


Orta Asya topraklarında özellikle Hanefî mezhebinin gelişmesinde önemli katkıları bulunan çok sayıda âlim yetişmiştir. Bunlardan biri Sirâceddin Ali b. Osmân el-Ûşî’dir. VI/XII. yüzyılda yaşayan Ûşî, Mâtüridiyye akaidine dair el-Emâlî adlı manzum bir risale yazmış ve daha çok kelâmcı olarak tanınmıştır. Fıkıh ilmi sahasında ise el-Fetâva’s-Sirâciyye isimli bir eser kaleme almıştır. Bu çalışmada Sirâceddin el-Ûşî’nin hayatı ve eseri el-Fetâva’s-Sirâciyye incelenerek onun bazı fıkhî görüşleri değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Fıkıh, Hanefî mezhebi, Ûşî, el-Fetâva’s-Sirâciyye, Oş.


Tam metin:

PDF