18. Asır Üsküdar’ında Yaşayan Müslim ve Gayrimüslim Ahali Arasındaki Münasebetlerin Sosyo-Kültürel Ahvali

Nevzat Erkan
3.074 703

Öz


Bu makale 18. asır Osmanlı Üsküdarında yaşamış Müslüman ve gayrimüslimlerinin münasebetlerinin sosyo-kültürel boyutu ele almaktadır. Araştırmanın temel kaynağı Üsküdar kadı sicilleri ve arşiv kayıtlarıdır. Mahkeme kayıtları, muhtevası bakımından daha çok hukukî ve iktisadî ilişkilere dair bilgileri içermektedir. Sosyal hayatta iki kesim arasında ortaya çıkmış çeşitli ilişkilerin varlığını ve yaygınlık düzeyini anlayabilmek için belgelerin satır aralarındaki ifade ve bilgilere müracaat edilmiştir. Bunlardan başka incelenen döneme ait hatırat türü eserler olmadığı için, Müslim ve gayrimüslim ilişkilerini açıklamada, XVIII. yüzyıl fetva mecmualarından ve Batılı seyyahların eserlerinden de faydalanılmıştır. 


Tam metin:

PDF